Dybbøl Mølle

Den selvejende institution Dybbøl Mølles formål er at bevare møllen med tilhørende møllegård og jordtilliggende som et historisk mindesmærke og sikre brug og vedligeholdelse, som er et fredet nationalt mindesmærke værdigt.


Bestyrelsesformand for Den Selvejende Institution Dybbøl Mølle er oberstløjtnant Jens Peter Rasmussen, der er tidligere garnisonskommandant i Sønderborg. I bestyrelsen sidder også oberst Leo Keller Nielsen - tidligere garnisonskommandant i Haderslev.

Begge er indsat i bestyrelsen af Danske Soldaterforeningers Landsraad.

Også Forsvarsbrødrene har et medlem i bestyrelsen, og Sønderborg Kommune er repræsenteret med 2 mand i bestyrelsen.

Bestyrelsesformand Jens Peter Rasmussen er også medlem af fondsbestyrelsen for Fonden Dybbøl Banke.

DYBBØL MØLLE har hvert år mellem 15.000 og 20.000 besøgende.

Møllen og området blev i 2022 renoveret for betydelige udgifter, - bl.a. blev møllens facade renoveret og kalket, og også kanonerne på Flagbastionen blev renoveret.

Der er på Finansloven afsat 400.000 kroner årligt i 4 år, - startende i 2023.

"Bøffelkobbelhuset" er lejet af foreningen "Jydske Landssoldater / Bøffelkobbelhusets Venner", der med egne midler og arbejdskraft siden 2018 har istandsat hus og have, og i den forbindelse stillet huset til rådighed for offentligheden. Huset bliver ikke beboet, men anvendes som foreningshus for medlemmerne af Jydske Landsoldater.


Graven i haven vedligeholdes af  Forsvarsministeriets Krigergravstilsyn.

Danske Soldaterforeningers Landsraad har siden 2021 overtaget ansvaret for flaghejsningen 18. april som symbol på, at det var de danske soldaterforeninger, der i 1920 overdrog møllen til den selvejende institution og etablerede flagbastionen, og Landsrådet lægger på vegne af soldaterforeningerne en krans ved fællesgravene den 18. april.

Mulighed for testamente for Dybbøl

Soldaterforeningernes medlemmer har nu mulighed for at tilgodese Dybbøl Mølle ved - uden boafgift - at oprette et testamente til fordel for møllen.
Læs mere her:

Kastellets informationscenter

Kastellets Informationscenter, der knytter sig til "Monumentet for Danmarks internationale indsats efter 1948" i Prinsessens Bastion, er åbnet i Kommandant-gården.

Kommandantgården er opført i 1725 og har de seneste år gennemgået en meget omfattende restaurering.

INFO-Centeret vil være åbent for offentligheden og har som formål at formidle og udbrede kendskabet til Danmarks internationale engagement siden 1948, og samtidig at anerkende det udsendte personel for deres indsats.

Der er tale om personel fra såvel Forsvaret, Politiet, Beredskabet og fra ministerier og andre myndigheder.

Samtidig sætter INFO-Centeret fokus på væsentlige udviklinger i det danske forsvars bemyndigelse, bemanding og materiel siden 1948.

INFO-Centeret er etableret i stueetagen i Kommandantgården i Monumentets umiddelbare nærhed. Udstillingsarealet er på 135 kvadratmeter fordelt i 5 rum, og udstillingerne vil i betydelig grad bestå i digitale løsninger (berøringsfølsomme skærme etc.). Disse vil give publikum mulighed for at orientere sig nærmere om de mange internationale operationer og missioner, Danmark har deltaget i med både civilt og militært personel siden 1948, herunder fredsskabende og fredsbevarende operationer samt assistance til katastroferamte områder og folkeslag.

Præsentationerne ledsages af dansk og engelsksproget tekst.

INFO-Centeret blev åbnet for publikum i juni 2020.

Læs mere og find praktisk information på www.infocenter-kastellet.dk 

Der er meget smukke tavleillustrationer visuelt og elektronisk i det nye informationscenter - her fra indsatsen i Adénbugten.
Foto: Søren Konradsen

Der er meget smukke tavleillustrationer visuelt og elektronisk i det nye informationscenter - her fra indsatsen i Adénbugten.
Foto: Søren Konradsen

Informationscenteret er indrettet i stueetagen i Kommandantgården i Kastellet og i nær tilknytning til Monumentet, som anes i baggrunden.
Foto: Søren Konradsen

Informationscenteret er indrettet i stueetagen i Kommandantgården i Kastellet og i nær tilknytning til Monumentet, som anes i baggrunden.
Foto: Søren Konradsen

Monumentet i Kastellet

Monumentet i Kastellet udtrykker regeringens anerkendelse af den indsats, som adskillige tusinde danske udsendte har gjort for Danmark i internationale missioner siden 1948.

Monumentet blev indviet 5. september 2011.

Det oprindelige oplæg til og beslutning om kunstnervalg m.v. blev varetaget af en komité med tidligere forsvarschef, general Jesper Helsø som formand. 

Denne komité har fortsat sit virke efter monumentets indvielse, bl.a. at stå for den nødvendige opdatering, afklare tvivlspørgsmål, og føre det nødvendige tilsyn med drift og vedligeholdelse.

Kommissoriet er senere udvidet til også at omfatte projektet med forberedelse til og indretning af et informationscenter med tilknytning til monumentet i den tidligere kommandantbygning.

I hele udviklingsfasen har soldaterforeningsbevægelsen været repræsenteret i komiteen ved tidligere præsident for Landsrådet, generalmajor Jan Brun Andersen. I 2018 blev han afløst i funktionen af landsnæstformand i Marineforeningen, Søren Konradsen.

Kastellet med voldene - et herligt område, der oser af historie! Og som det ses er nærsikringen helt klar ...

Foto: Søren Konradsen

Kastellet med voldene - et herligt område, der oser af historie! Og som det ses er nærsikringen helt klar ...