Danske Soldaterforeningers Landsraad


Aktuelt Nyt


- og lidt fra arkivet!DSL - FAKTA


Danske Soldaterforeningers Landsraad er stiftet 10. september 1936 og har som hovedformål at varetage, formidle og koordinere et samarbejde mellem tilsluttede landsforeninger inden for den danske soldaterforeningsbevægelse i HÆREN.


Hendes Majestæt Dronningen har i sin regentperiode været protektor for Landsrådet.

Det er nu håbet, at Kong Frederik X vil overtage protektoratet.


Præsident: Oberst Christian Arildsen (foto).


Landsrådet forbereder at være vært for NORDISK STÆVNE i juni 2024 i Skive.


2023: 22 landsforeninger med 27.783 medlemmer - se organisationsoversigten her.


I starten af 2024 har Fynske Livregiments Soldaterforening afsluttet sit virke. Ved

afslutningen var der 127 medlemmer tilbage.


Landsrådets vedtægt 2023.


DSL caps til soldater ved hjemsendelse


Præsidiet i Danske Soldaterforeningers Landsraad at besluttet at tildele alle værnepligtige en "DSL-Cap" ved fremtidige hjemsendelser.


Projektet er finansieret i forbindelse med nedlæggelse af Soldatens og Orlogsgastens Fond. Fondsbestyrelsen besluttede i foråret 2020 at ansøge Civilstyrelsen om nedlæggelse af fonden, - dels på grund af svigtende afkast af grundformuen, dels, at mulighederne i fundatsen for udmøntning ikke mere levede op til nutiden, og endeligt, at der stort set ikke mere blev indsendt ansøgninger til fonden.


Civilstyrelsen godkendte opløsningen med beslutning om, at fondens grundformue kan fordeles efter medlemstal til Landsrådet, Marineforeningen og Flyvevåbnets Soldaterforening, men med den forudsætning, at det udmøntede beløb alene kan anvendes i overensstemmelse med fundatsbestemmelserne til Forsvarets værnepligtige og menige.


Det er de regionale DSL-præsidiemedlemmer, der forestår overleveringen efter aftale med regimenter og tjenestesteder, samt de lokale soldaterforeninger.


Soldatens og Orlogsgastens Fond blev stiftet i 1943 og i starten opbygget ved hjælp af  salg af sølvkokarder gennem Hofjuvéler Michelsen. Fonden blev i 2002 i Civilstyrelsen suppleret ved provenuet fra et privat og sammenligneligt legat, og det er ret betydelige midler, der nu finder anvendelse - og altså i Landsrådet ved uddeling af caps.


Landsrådet har gennem tiderne skabt mange gode oplevelser for gamle soldater! 


En stor, festlig og højtidelig oplevelse var det i 2011 ved Landsrådets 75-års stiftelsesjubilæum i den indre gård på SØNDERBORG SLOT at afvikle faneindvielsen af Landsrådets nye flotte fane.

Ovenfor slår Landsrådets daværende præsident, generalmajor Jan Brun Andersen, det første søm.


Jubilæet blev også markeret ved fanemarch gennem Sønderborg by og med modtagelse i Sønderborg Kommune (se foto nedenfor) - og dagen sluttede med en festmiddag i Riddersalen på slottet.


Fotografen var Sven-Erik Bolt Magnussen.


Fra fotoarkivet - store og minderige arrangementer i Landsrådet ...

Landsrådets parade ved FN 50 års jubilæum i 1995 på Bülows Kaserne og parade ved Fredericias Voldanlæg

240 nordiske soldaterkammerater og gæster fik i juni 2007 en storslået og minderig oplevelse, da Landsrådet arrangerede NORDISK STÆVNE på Bornholm. Almegård Kaserne var centrum for det righoldige program, og 4 stævne-dage skabte også mulighed for et omfattende udflugtsprogram med alt lige fra kultur til røgede sild!

Herlige dage på Bornholm, og utvivlsomt husker stævnedeltagerne med stor glæde tilbage på denne store oplevelse.

Foto: Sven Erik Blot Magnussen 

HMD 40 års regentjubilæum i 2012 - 175 soldater- og marineforenings faner og flag på Kastelsbroen på vej til Amalienborg til paradeopstilling i Amaliegade. Foto: Søren Konradsen

De Allieredes Danske Vaabenfæller markerede i 2021 sit 100 års jubilæum med kranselægning ved monumenterne i Churchillparken, andagt i den engelske kirke og kranselægning ved VORE FALDNE-monumentet på Sjællands Ravelin uden for Kastellet.

En højtidelig og festlig dag i den gamle hæderkronede soldaterforening.

Foto:  Søren Konradsen