Danske Soldaterforeningers Landsraad


Aktuelt Nyt

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DSL caps til soldater ved hjemsendelse


Præsidiet i Danske Soldaterforeningers Landsraad at besluttet at tildele alle værnepligtige en "DSL-Cap" ved fremtidige hjemsendelser.


Projektet er finansieret i forbindelse med nedlæggelse af Soldatens og Orlogsgastens Fond. Fondsbestyrelsen besluttede i foråret 2020 at ansøge Civilstyrelsen om nedlæggelse af fonden, - dels på grund af svigtende afkast af grundformuen, dels, at mulighederne i fundatsen for udmøntning ikke mere levede op til nutiden, og endeligt, at der stort set ikke mere blev indsendt ansøgninger til fonden.


Civilstyrelsen godkendte opløsningen med beslutning om, at fondens grundformue kan fordeles efter medlemstal til Landsrådet, Marineforeningen og Flyvevåbnets Soldaterforening, men med den forudsætning, at det udmøntede beløb alene kan anvendes i overensstemmelse med fundatsbestemmelserne til Forsvarets værnepligtige og menige.


Det er de regionale DSL-præsidiemedlemmer, der forestår overleveringen efter aftale med regimenter og tjenestesteder, samt de lokale soldaterforeninger.


Soldatens og Orlogsgastens Fond blev stiftet i 1943 og i starten opbygget ved hjælp af  salg af sølvkokarder gennem Hofjuvéler Michelsen. Fonden blev i 2002 i Civilstyrelsen suppleret ved provenuet fra et privat og sammenligneligt legat, og det er ret betydelige midler, der nu finder anvendelse - og altså i Landsrådet ved uddeling af caps.


De Allieredes Danske Vaabenfæller markerede i 2021 sit 100 års jubilæum med kranselægning ved monumenterne i Churchillparken, andagt i den engelske kirke og kranselægning ved VORE FALDNE-monumentet på Sjællands Ravelin uden for Kastellet.

En højtidelig og festlig dag i den gamle hæderkronede soldaterforening.

Foto:  Søren Konradsen

DSL-FAKTA

Danske Soldaterforeningers Landsraad er stiftet 10. september 1936 og har som hovedformål at varetage, formidle og koordinere et samarbejde mellem tilsluttede landsforeninger inden for den danske soldaterforeningsbevægelse.

Præsident: Oberst Christian Arildsen


2022: 22 landsforeninger med 28.700 medlemmer - se organisationsoversigten her.