Garnisonens og regimentets historie


Vordingborg er opvokset om Valdemarernes gamle borg, der tjente både som residens og som våbenplads i kampen mod venderne. Den første militærforlægning i Vordingborg blev oprettet i 1717.

Men først ved Hærloven i 1909 blev der oprettet egentlige garnisoner, og i 1912 blev det besluttet at opføre en muret kaserne med kostforplejning, værksteder og indkvarteringsfaciliteter i Vordingborg.

I 1914 stod en ny administrationsbygning DANNEVIRKE færdig.Læs her den spændende historie om garnisonen, der i 2023 kan markere sin 120 års stiftelsesdag: 

Falsterske Fodregiment

5. Regiment / Falsterske Fodregiment oprettedes 8. marts 1747 under navnet Falsterske Geworbene Infanteriregiment med 2 bataljoner med hver 6 kompagnier. Regimentet blev enkadreret til Vordingborg Kaserne i 2013 og fik i 1961 sit gamle navn - Falsterske Fodregiment - tilbage.


Regimentet fik 63 gode år på Vordingborg Kaserne. Ved forsvarsforliget i 1976 besluttede forsvarspolitikerne at sammenlægge Falsterske Fodregiment med Danske Livregiment, der forflyttedes fra Høvelte Kaserne, og i forligsperioden 1976-1981 havde begge regimenter garnison i Vordingborg med én bataljon hver.

Danske Livregiment stillede garnisonskommandanten.

I 1981 besluttedes ved det efterfølgende forsvarsforlig, at Vordingborg Garnison alene skulle bestå af én bataljon - I/Danske Livregiment, og det besluttedes da at udfase Falsterske Fodregiment af dansk forsvar.

Konklusionen var, at regimentet efter 234 år blev "lagt i mølpose" ved udgangen af 1981.


Efter Danske Livregiments exit fra Vordingborg i 2000 blev de næste årtier i garnisonen koncentreret om spændte internationale forhold. DANILOG (2001-2014) blev oprettet i Vordingborg, og garnisonen blev hjemsted for vigtige dele af det danske forsvars internationale indsats. DANILOG havde til opgave at levere operativ logistikstøtte til udsendte enheder og uddanne enheder til Hærens krigsstyrke.


Ved forsvarsforliget 2013-2017 blev det besluttet at fastholde kasernen i forsvars-strukturen - i første omgang ved nyoprettelsen af myndigheden Garnisonskom-mandant Vordingborg og bl.a. andet bemandet med Trænregimentets 4. Nationa-le Støttebataljon. Garnisonskommandant Vordingborg blev nedlagt ultimo 2015, og forligets egentlige politiske beslutning om at udflytte Hjemmeværnskommando-en fra Kastellet til Vordingborg blev sat i værk 1. august 2015.

Senere er også hjemmeværnsenheder på distriktsniveau forflyttet til Vordingborg Kaserne.

Denne status for garnisonen er fastholdt også ved det seneste forsvarsforlig for årene 2018-2023.

Læs her en mere indgående beretning om regimentets 234-års historie:

Det flotte og højtidelige foto her til højre er fra 1965. Garnisonskommandant - oberst A.H. Klokhøj med adjudant og gæster - er klar til blomsterlægning ved kasernens mindetavler.


Situationen er optaget i forbindelse med besøg af det flotte skotske regiment - The Queens Own Highlanders - der indtog Vordingborg i en uge. Det skotske regiment begejstrede FAFR og byens borgere med meget flot eksercits og skotsk regimentsmusik.

Garnisonskommandanter

gennem tiderne


5. Regiment - Falsterske Fodregiment har i årene 1913 til nutiden haft 27 garnisonskommandanter.

Se navnefortegnelsen her:

Regimentshunden "Flora"


I 1864 deltog regimentet i krigene i Sønderjylland og medbragte som regimentshund en sortkrøllet puddel ved navn "Flora". Hunden tilhørte 11. Bataillon i Aalborg og blev desværre såret ved en træfning ved Bustrup.

Efter krigen blev det holdt parade for den, og den blev dekoreret med en medalje!


Mange år senere kom 11. Bataillon til Vordingborg, og i 1959 fik regimentet en Flora II. Den fik et fint gult dækken med navn og regiment og deltog i parader med plads lige efter tambourmajoren i musikkorpset, og den fulgte regimentet på marchture og i øvelsesterræn!

"Flora II" var enkadreret til Statskompagniet i Bygning SELK og rådede over et standsmæssigt hundehus placeret ved den østlige gavl af Bygning SUNDEVED.


I 1963 fik regimentet foræret en kommende afløser - Flora III. Hvalpen var en gave fra Prins Georg, dansk militærattaché i London, og den blev overrakt ved regimentets besøg i England. Den skulle levere "arvtagere" - men det blev kun en enkelt: Flora IV var en hanhund!


Efterhånden blev det "for meget" med evigt skiftende hundeførere, så Flora III kom i privat indkvartering hos en reserveofficer, og Flora IV boede privat og kom aldrig i tjeneste. I 1971 blev det opgivet at have regimentshund - militærlivet blev for motoriseret til, at en hund kunne være med!

Regimentets motto - STÆRK OG SEJ

I november 1961 fik 5. Regiment sit gamle historiske navn tilbage: Falsterske Fodregiment. Året efter overrakte Kong Frederik IX regimentet dets nye fane, og i 1964 tildeltes regimentet sit motto STÆRK OG SEJ - et motto, der senere blev overtaget af DANILOG (2001-2014). Myndigheden "Garnisonskommandant Vordingborg", der førte FAFR regimentsfane og regimentsmærker i 2014-2015, anvendte efterfølgende mottoet, der således forblev i Vordingborg.

Det flotte og markante motto er iøvrigt "lånt" fra Blichers "Jyden han er stærk og sej" fra 1846.


Kunstværket "Vagter i den nye verden"


Udsmykningen af Frederik den Femtes Gård på Vordingborg Kaserne

- udført af professor Bjørn Nørgaard.


Frederik den Femtes Gård gennemgik i 1997 en stor forandring. Mange husker områdets udseende forud - en stor velholdt plæne med garnisonens høje flagstang i det sydvestlige hjørne. En flagstang, som iøvrigt var skænket af Falsterske Fodregiments Soldaterforening.


Forandringen havde baggrund i bygningen af den nye depothal ved Østre Låge i 1996 samt ændringen af Bygning DANNEVIRKE til administrationsbygning til Den Danske Internationale Brigade.

Der blev derved bevilget penge til kunstnerisk udsmykning på kasernen. Kasernen havde i disse år mange tjenstlige besøg fra landets øvrige militære tjenestesteder.


Dette var indfaldsvinklen for, at udsmykningen skulle have et internationalt præg under arbejdstitlen "Vagter i den nye verden".


Forsvarets Bygningstjeneste indbød 4 kunstnere til kunstneriske forslag, og en bedømmelseskomité udvalgte efterfølgende professor Bjørn Nørgaards forslag.

Kunstværket er forklaret således: Udsmykningen består på jordplan af flere motiver forestillende forskellige lande og verdensdele - udført i metal. Derpå et gradsystem i "længde- og breddegrader", udført i beton støbt med flere fliser. Det mest iøjnefaldende er 7 skulpturer i højder fra 2 til 5 meter, kaldet "vagterne", udført i jern, bronze og rustfrit stål.

Indviet 6. december 1997 - pris 1,2 mio. kroner ex. moms.


Forsvarsvilje - historisk set

Militære frivillige foreninger - uafhængige af fagforeninger og partipolitik - har typisk til formål at fremme forsvarsviljen og styrke kendskab til Forsvaret. Hertil kommer sideløbende soldaterkammeratlige sammenhæn-ge.

Indførelsen af almindelig værnepligt i 1849 og den efterfølgende "Treårs-krig" 1848 - 1851 blev et stort gennembrud for forsvarsvilje i den danske befolkning. "De danske Vaabenbrødre" blev stiftet i 1859, og det affødte i slutningen af 1800-tallet oprettelsen af det første forsvarsbrødreselskab.

Garnison, regiment, kaserne -  og historiske sammenhænge

I 1885 blev landets første  regiments-soldaterforening stiftet, og i

begyndelsen af 1900-tallet blev mere end 100 soldaterforeninger dannet.

I 1936 stiftede man "Danske Soldaterforeningers Fællesudvalg - det senere (i 1948) Danske Soldaterforeningers Landsraad.

Tidlige orlogsgaster stiftede Marineforeningen i 1913, og Flyvevåbnets Soldaterforening blev stiftet i 1940.

Efter Danmarks NATO-tilslutning stiftedes i 1950 Atlantsammenslutningen - en frivillig, tværpolitisk og landsdækkende forening, hvis formål er at informere om dansk medlemskab af NATO og om Danmarks deltagelse i det internationale samarbejde.

"Den kolde krig"  og en frygt for, at Danmarks forsvars- og sikkerhedspolitik ville skifte retning, gav i 1980 anledning til oprettelsen af Landsforeningen Værn om Danmark". Denne forening arbejdede for at styrke den danske forsvarsvilje, ligesom den gik ind for almindelig værnepligt.

For at koordinere de mange militære foreningers arbejde organiserede alle soldater- og marineforeninger i 1975 et samråd - i dag kende som DSM - Danske Soldater- og Marineforeningers Fællesråd.

Den medlemsmæssigt mest talstærke sammenslutning af forsvarspositive foreninger var Samvirket Folk og Forsvar fra 1991. Heri indgik alle tidligere nævnte foreninger. - I 2013 antog denne forening det i dag kendte navn Folk & Sikkerhed, der arbejder for, at Danmark har et robust forsvars- krise- og katastrofeberedskab.

Konklusionen er, at vi i Danmarks er nået meget langt med en integretret FORSVARSVILJE!