Lidt nostalgi - som mange af vore medlemmer husker det! - "Kampklare" soldater og køretøjer på FAFR-øvelse i 1965.

Organisation og ledelse

Soldaterforeningen ledes af en hovedbestyrelse, der udgør fællesrepræsentationen og er foreningens øverste myndighed. Hovedbestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg.

Hovedbestyrelsen sammensættes med formand, næstformand samt 2 repræsentanter udpeget i hver af lokalafdelingerne.

Medlemmer i særlige funktionsområder i soldaterforeningen indtræder i hovedbestyrelsen. 

Hovedbestyrelsen varetager koordinering af daglig drift og er direkte ansvarlig for jubilæumsstævner og årgangsgensyn, traditionspleje, bladdrift m.v.

Hovedbestyrelsen har nedsat et koordinerende skydeudvalg samt et driftsudvalg til planlægning af arrangementer på kasernen. 

Soldaterforeningens formand, Knud Ole Bennekou, ved et møde i FAFR-lokalet.
Foto: Erik Jakobsen

Formand

Administration

Medlemsblads redaktion

Knud Ole Bennekou
(valgt i 1986)
Rapsvænget 4
4653 Karise
20 24 86 33CVR 32 18 53 04

Administrationsopgaven er fordelt i hovedbestyrelsen.
Post, henvendelser etc. rettes til formanden.

Garnisonsstøtteelementet
Redaktionen
Vordingborg Kaserne
4760 Vordingborg
72 82 00 92

Lokalafdelinger og øvrige funktionsområder

Københavns Afdeling

Vordingborg Afdeling

Nykøbing F. - Afdeling

Formand:
Jørgen Palm Steffen
(valgt 1999)
Toldergade 4
2791 Dragør
29 65 27 23

Formand:
Lennart Jacobsen
(valgt 2004)
Duevej 1
4760 Vordingborg
60 49 48 01

Formand:
Knud Jørgensen
(valgt 1978)
Skovmærkevej 8, Marielyst
4873 Væggerløse
54 85 85 90 og 23 64 86 98

Afdeling Lolland

Formand:
Jørgen Ibsen
(valgt 1986)
Kirkevejen 57, Hillested
4930 Maribo
60 49 48 18


Afdeling Lolland er en fusion af oprindelige Maribo-afdeling (stiftet 15. januar 1949) og Nakskov-afdeling (stiftet 21. april 1955)

Historisk samling, materiel og udsmykning

Preben E. Olsen

Stueformand

(FAFR-lokalerne på kasernen)

Helge Jensen

Mail-kontakt til soldaterforeningen henvises til hjemmesidens kontakt-opslag!

_________________________________________________________________________________________________________________________


Soldaterforeningen i "tilpasset" opbygning!


Soldaterforeningens repræsentantskab besluttede i 2018 at indlede en tilpasning i organisationen.

Primær tilskyndelse var færre og lidt ældre medlemmer. Soldaterforeningen havde dengang 475 medlemmer.

De da gældende vedtægter var fra 2009.


Tilpasningen indeholdt en nedlæggelse af soldaterforeningens repræsentantskab, og dermed også opbygningen med et forretningsudvalg. Denne ledelsesmodel havde stort set været gældende fra 50'erne og var dengang tilpasset datidens virkelighed - 6 lokalafdelinger og et par tusinde medlemmer!


Det primære formål var nu at forenkle soldaterforeningens opbygning og - ikke mindst - forstærke de 4 lokalafdelinger, så de er levedygtige længst muligt.


Som erstatning for repræsentantskabet oprettedes en koordinerende hovedbestyrelse, der holder 4 årlige møder, heraf et årsmøde, der afvikles i forbindelse med jubilæumsstævnet. De 4 lokalafdelinger har hver 2 medlemmer i hovedbestyrelsen.


Hovedbestyrelsen er ansvarlig for medlemsbladet og de samlende arrangementer, f.eks. jubilarstævnet, samt koordinering med garnisonen, og hovedbestyrelsens formand repræsenterer foreningen op- og udefter.

Samtidig blev ansvaret for soldaterforeningens fælles skydestævner lagt ud i lokalafdelingerne.


Det er i dag hovedbestyrelsens opfattelse, at den nye konstruktion er "bæredygtig" og gældende i soldaterforeningens resterende levetid.


Soldaterforeningen er i "sit livs efterår" !

I 2022 har hovedbestyrelsen i en "løs snak" taget hul på temaet "hvornår og hvorledes bør soldaterforeningen indstille sine aktiviteter".

Stigende gennemsnits levealder i hovedbestyrelsen - og i medlemskredsen - aktualiserer problemstillingen. 


Der er generel enighed om, at vi bør "lukke" så betids, at det ikke bliver "sidste mand", der står med problemet.

Det bør være i en vel styret proces, der også er forståelse om i medlemskredsen.  


I garnisonen er der - på garnisonskommandantens forslag - taget forberedende initiativer til, at der i ledige lokaler på kasernen kan oprettes et garnisionsmuseum, og der er skabt finansiering til at gennemføre et sådant projekt.

Projektet har stor støtte fra soldaterforeningen, og vi råder over ganske mange opbevaringsværdige effekter fra regimentet og bataljonerne, som "efter os" bør finde den rette plads i fortsat opbevaring i udstillingsmontre.


Hovedbestyrelsen samlet ved december-mødet 2019.
Foto: Erik Jakobsen

Hovedbestyrelsen (2020) samlet i FAFR-lokalet på Vordingborg Kaserne
Foto: Erik Jakobsen